آنالیز داده های آزمایشگاهی گروه کشاورزی با نرم افزار SAS


  • روشن
  • ۰۹۱۱۸۳۹۳۷۲۸
  • spssanalysis1@gmail.com
  • رشت
  • بازدید : ۲۴۴۱

سایت تبلیغاتی

قیمت : توافقی


گروه نوین سبز اندیش ارائه دهنده خدمات مشاوره ای در زمینه های :
سنجش و اعتبار روایی پرسشنامه های گروه انسانی
آنالیز داده های آزمایشگاهی گروه کشاورزی با نرم افزار SAS
مشاوره تحلیل آماری داده های پرسشنامه ای گروه انسانی با نرم افزار SPSS
و
تحلیل آمار توصیفی (ترسیم جداول و نمودارهای فروانی و...)
آزمون های تفاوت برای طرح های دو نمونه ای (آزمون تی: مستقل و جفت شده/ آزمون مان ویتنی، ویلکاکسون)
آزمون های همبستگی (پارامتری و غیر پارامتری)
آزمون های داده های اسمی ( خی دو، خوبی برازندگی، مک نمار)
تحلیل واریانس ( تحلیل واریانس یک طرفه و دو طرفه بین آزمون، و...)
ضریب رگرسیون ساده و چندگانه