اینورتر


  • گروه مهندسی راستان
  • ۰۵۱۳۷۱۳۴۷۰۰-۱
  • rastan.eng@gmail.com
  • مشهد - خیابان سنایی
  • بازدید : ۲۴۶۰

سایت تبلیغاتی


اینورتر وظیفه کنترل برق را بعهده می گیرد. در اغلب موارد ، درایو فرکانس متغیر شامل یک یکسوساز است به طوری که برق DC مورد نیاز اینوتر از برق AC اصلی تامین می شود. از آنجا که در اینجا اینورتر یک عنصر اصلی است، بعضی اوقات درایو فرکانس متغیر به نام درایو اینورتر یا کلا اینورتر نامیده می شود.