حسابداری ،حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی


  • حسابرسی امیری
  • ۸۸۷۶۴۵۹۰
  • ramin.9123115990@yahoo.com
  • میرعماد پ ۶
  • بازدید : ۳۵۳۲

سایت تبلیغاتی


تهیه صورتهای مالی(اصلی-تلفیقی)

حسابداری
حسابرسی
اظهارنامه مالیاتی
کد اقتصادی
ارائه سیستم ونرم افز ارهای مکانیزه مالی
طراحی سیستمهای کنترل داخلی
تهیه-تکمیل لوایح و دفاعیه ها
حضور در هیئت های حل اختلاف
تهیه-تنظیم اظهارنامه مالیاتی
عدم فعالیت.
دفتر نویسی( توسط کارشناس ارشد حسابداری-حسابرسی-کارشناس رسمی قوه قضاییه-عضو جامعه حسابداران رسمی ایران .)

اخذ کد اقتصادی
سقف کاذب - بازسازی خانه - دیوارپوش پی وی سی