اتوماسیون اداری سورن


  • آراد رایانه فارس
  • ۰۹۱۷۳۱۳۴۳۶۱ / ۰۷۱۳۲۳۰۸۹۹۱ /۰۷۱۳۲۳۰۸۸۶۱
  • soorenco@yahoo.com
  • فارس-شیراز
  • بازدید : ۱۱۷

سایت تبلیغاتی


امکانات عمومی:
- ثبت نامه های صادره،وارده،داخلی و قراردادها
-ارجاع نامه بین پرسنل سازمان
-اولویت ارجاع محرمانه و فوری
-ثبت اقدامات کاربران ودستورات مدیریتی روی نامه ها
-گردش مکاتبات براساس چارت سازمانی
-چارت بایگانی و طبقه بندی اسناد
- مدیریت وظایف کاربران
جستجو و گزارش پیشرفته کارتابل نامه ها
امکانات مدیریت:
-تایید و امضای نامه توسط مدیر
-تایید نامه صادره وایجاد قالب نامه
-مجوزها و سطح دسترسی کاربران
-ایجاد پیش نویس نامه
- ثبت ضمائم اسناد ( تصویر اکسل و ...)
-ارسال پیام بین کاربران
-ارتباط با پیام رسانها و نرم افزارهای کاربردی
-ایجاد فرم های سازمانی و گردش کار فرم ها