مشاوره امور شرکتها


  • Tarazmoshaver11@gmail.com
  • بازدید : ۱۱۷۳

سایت تبلیغاتی


هرگونه سوالی ومشکلی در مورد شرکت خود دارید از مابپرسید!
 نحوه ثبت صورتجلسات تغییرات وسامانه ثبت شرکتها
 رتبه پیمانکاری ، مدارک و سامانه ساجات
 نحوه ثبت شرکت ومدارک لازم وسامانه ثبت شرکتها
 مشاوره مالی وپرونده مالیاتی وارسال اینترنتی لیست حقوق
 حسابداری وتحریر دفاتر، رویداد مالی
 اظهارنامه ،کد اقتصادی ومعاملات فصلی وسامانه TAX
 اظهارنامه ارزش افزوده وموارد مشمولیت ونحوه رسیدگی ارزش افزوده توسط دارایی
 مشاوره رسیدگی وحسابرسی مدارک توسط تامین اجتماعی وکدکارگاه و ردیف پیمان
 جواز تاسیس وپروانه بهره برداری
 محیط زیست وبهداشت
 کارت بازرگانی وعلامت تجاری
 صورت وضعیت و فاکتور رسمی
 قراردادهای پیمانکاری
 صلاحیت ایمنی پیمانکاران
 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

مشاوره دقیقه ای 550تومان تــراز مشاور
خط هوشمند تلفنی حامی بنگاه های کوچک
9099071531
تماس فقط ازطریق تلفن ثابت امکانپذیر است
ساعات تماس9الی13- 16الی20